Vennote in Getuienis

Eenheid vir Vennote in Getuienis, 'n Bediening van Gemeentes

ONS VISIE
NG Gemeentes in die Vrystaat, is as "gestuurde gemeentes" gehoorsaam aan hul afsonderlike en gesamentlike roeping om "lig vir die wêreld" te wees.

ONS IS GEROEPE OM
Deur woord, daad, liefde en gebed in ons eie gemeenskap 'n getuienis uit te leef en in vennootskappe by ander gemeenskappe betrokke te raak.

Missie

Vennote in Getuienis is 'n bediening van die Vrystaatse sinode en gemeentes.
Vennote in Getuienis:
- fokus op die kerk se roeping tot ʼn omvattende getuienis in die wêreld;
- staan in vennootskap met gemeentes en ringe ten opsigte van hul missionale gerigtheid en diens- en getuienisprojekte;
- en inisieer en bou verskillende vennootskapsverhoudinge tussen gemeentes, kerke, missionêre instansies, ekumeniese liggame, nie-Regeringsinstansies, ensovoorts.

Daar word ten nouste in vennootskapsverhoudinge saamgewerk met die volgende kerklike- en nieregeringsinstansies: NGKA Vrystaat, VGKSA Vrystaat, NG Kerk Namibië (Degnos), RCA, RCZ (Zambië), LEC (Lesotho), CRC Japan, Missie Japan, Torings van Hoop, Studentekerk Bloemfontein, Ooshoek, Reformed Initiative for Community Development, Setshabelo Child Services, CLF, SAVGG, SARK (Vrystaat), ens.

Uitvoerende Amptenaar
Dr Gideon van der Watt
Posbus 11412, Universitas 9321
Tel: 051 406 6728
Sel: 082 780 8038
E‐pos: missio@ngkvs.co.za

Kantoorbestuurder
Karisma du Pisanie
Posbus 11412, Universitas 9321
Tel: 051 406 6729
Faks: 086 775 0975
E‐pos: missie@ngkvs.co.za

Raad van Vennote in Getuienis

Kliek hier vir die Raad se Besonderhede

JAPAN
Prof Stéphan, sy vrou Carina en hulle kinders, Anlie, Cornelius, Lodewyk en Stéphan
E-pos: stephan@missiejapan.co.za

Gys en Linda Olivier
E-pos: gyslindaolivier@gmail.com

Webtuiste: www.missiejapan.co.za


LESOTHO
Ds Pierre Guillaume
Posbus 247 Wepener 9944
Tel: 051 483 1647 (h)
Sel: 083 291 6545
E-pos: guillaume@tsd.co.za

NAMIBIË
Ds Hendrik en Elize van Zyl
Posbus 1073 Grootfontein, Namibië
E-pos: ngtsumke@iway.na

ZAMBIA
Limbikani Partnership

Justo Mwale University
PO Box 310199, Lusaka, 15301, Zambia
Kantoornommer: 00260-211 294 252
Rektor: 00260-211 295 364
E-pos: secretary@justomwale.net of rector@justomwale.net

Reformed Church in Zambia
PO Box 38255, Lusaka, 15301 Zambia
Kantoornommer: 00260-211 295 369
E-pos: info@rczsynod.co.zm
Webtuiste: www.rczsynod.co.zm


CLF (Christelike Lektuurfonds)
Privaatsak X19, Wellington 7954
Tel: 021 873 6964
Faks: 021 864 3678
E-pos: info@clf.co.za
Webtuiste: www.clf.co.za
Torings van Hoop
Ds De la Harpe le Roux
Tel: 051 430 4274 (k)
Sel: 083 232 1051
E-pos: dvleroux@telkomsa.net
Webtuiste: www.towersofhope.org
Uitreik van Hoop
Ds Kirna Hellmuth
Sel: 079 885 3205
E-pos: kirna@towersofhope.org
Multi-Kulturele bediening
Ds Christo Louw
Sel: 082 371 2905
E-pos: louwjc@vodamail.co.za
NG Kerk in Afrika (NGKA)
Badenhorststraat 22, Universitas 9301
Posbus 1004, Bloemfontein 9300
Tel: 051 522 0762 (k)
E-pos: saakgelastigde@ngka.co.za

Verenigde Gereformeerde Kerk Van Suid-Afrika (VGKSA)
Kontakpersoon: Lucy Tshona
Charlotte Maxekestraat, Cuthberts Building 1ste Vloer, Kamer 108, Bloemfontein

PO Box 3186, Bloemfontein 9300
Tel: 051 430 2229 (k)
Faks: 086 218 0891
E-pos: admin.urcfs@telkomsa.net

BOTSHABELO & THABA 'NCHU
Dr Andries Hoffman
Winterstraat 21, Bloemfontein 9301
Tel: 051 436 1098 (h)
Sel: 072 435 8959
E-pos: a.hoffman@absabmail.co.za

Ds PB Staat
VGK Botshabelo
Sel 1: 083 628 7141
Sel 2: 083 517 7801

Ds Sigh Melaletsa
NGKA Thaba 'Nchu
Sel 1: 083 429 1384
Sel 2: 078 992 6959