Visionering

Eenheid vir Visionering

Hanteer alle aangeleenthede wat verband hou met:

  • Visionering
  • Publieke getuienis
  • Eksterne kommunikasie
  • Belydenisvorming
  • Kerkeenheidsprosesse
  • Appèlsake

VISIONERING:

Me Thea Bosman
Kommunikasie / Moderamen
051 406 6719
086 609 2547
E-pos: kerkinfo@ngkvs.co.za

Dr Carin v Schalkwyk
Skriba Sinode (Moderamen)
051 406 6733
carinvs@vodamail.co.za

Ds HM Janse van Rensburg
Voorsitter: Moderamen
Voorsitter: Sinodale Taakspan Kerkorde (STK)
Tel: 058 821 0112 (h)
Sel: 082 749 5052
helgardjvrensburg@vodamail.co.za

Ds AP v Zyl
Voorsitter: Sinodale Taakspan vir Aktuele en Leerstellige Sake (STALS)
Tel: 058 303 2511 (h)
Sel: 083 388 3640
riaan.vanzyl@connix.co.za

INTERIMKOMITEE

Voorsitter
Ds Helgard Janse van Rensburg
Posbus 22, Villiers 9840
Tel: 058 821 0112 (h)
Sel: 082 749 5052
helgardjvrensburg@vodamail.co.za
Ondervoorsitter
Prof Fanie Snyman
Posbus 43843, Heuwelsig 9332
Tel: 051 401 2667 (k)
Sel: 082 780 8039
snymansd@ufs.ac.za
Skriba
Dr Carin van Schalkwyk
Posbus 202, Philippolis 9970
Tel: 051 773 0065 (h)
Sel: 084 582 8002
skriba@ngkvs.co.za
Sekundus
Ds Riaan van Zyl
Posbus 207, Bethlehem 9700
Tel: 058 303 2511
Sel: 083 388 3640
riaan.vanzyl@connix.co.za
Kerkraadslede
Mnr Piet Coetzer
Bloemfontein
Sel: 082 771 3538
skriba@ngbloemheuwel.co.za
Mnr Putu Pretorius
Bloemfontein
Sel: 082 044 4045
putu@gc.co.za
Mnr Hennie van der Walt
Bloemfontein
Sel: 082 771 0063
havdwalt@gmail.com
Mev San-Mari Vorster
Vredefort
Sel: 084 582 1681
vorresterm@gmail.com

NAMENS DIENS- EN BEDIENINGSGROEPERINGE

Eenheid vir Ondersteuning

Mnr Adriaan de Ruiter
Direkteur
Sel: 083 302 2916
reken@ngkvs.co.za
Dr Leon Foot
Sel: 083 503 6674
leon.foot@telkomsa.net

Eenheid vir Vennote in Getuienis

Dr Gideon van der Watt
Uitvoerende Amptenaar
Sel: 082 780 8038
missio@ngkvs.co.za
Ds Anton Meiring
Sel: 082 415 6774
anton@whgemkerk.co.za

Eenheid vir Bedieningsbegeleiding

Ds Barnard Steyn
Direkteur
Sel: 082 842 7028
bicsteyn@ngkvs.co.za
Dr Ben Joubert
Sel: 082 921 0348
b.joubert@absamail.co.za

Eenheid vir Barmhartigheidsdienste (ENGO)

Mnr Dewet Claassens
Hoofdirekteur
Sel: 083 304 8247
dewet@engo.co.za
Ds Willem Botha
Sel: 082 441 1867
dswjb@engo.co.za
Dr Koos Robb
Sel: 072 599 7772
jprobb@telkomsa.net
Verteenwoordiger Sinodale Taakspan vir Aktuele en Leerstellige Sake (STALS):
Ds Riaan van Zyl
Tel: 058 303 2511 (h)
Sel: 083 388 3640
riaan.vanzyl@connix.co.za

Verteenwoordiger Sinodale Taakspan Kerkorde (STK): Dr A Celliers

SINODALE TAAKSPAN KERKORDE (STK)

Die Taakspan gee advies in verband met die uitleg en toepassing van die Kerkorde, reglemente van die Algemene Sinode en algemene sinodale besluite, asook die Kerkorde van die Vrystaat Sinode en sinodale besluite, hersien die Kerkorde en die reglemente van die Vrystaat Sinode en bedien die Sinode met voorstelle in dié verband.
Ds HM Janse van Rensburg (Voorsitter)
Dr A Celliers (Ondervoorsitter)
Ds SA Smuts (Skriba)
Dr HJ Kleynhans
Prof PJ Strauss
Dr DH Botes
Dr NS Dicks
Ds C Weideman

SINODALE TAAKSPAN VIR AKTUELE EN LEERSTELLIGE SAKE (STALS)

Ds AP van Zyl (Voorsitter)
Ds PJG Prinsloo
Dr PR van Heerden

BESTUURSFORUM

Moderamen: Dr Carin van Schalkwyk
Eenheid vir Ondersteuning: Mnr Adriaan de Ruiter / Mnr Johan Coetzer (skribaat)
Eenheid vir Vennote in Getuienis: Dr Gideon van der Watt
Eenheid vir Bedieningsbegeleiding: Ds Barnard Steyn
Eenheid vir Barmhartigheidsdienste: Mnr Dewet Claassens / ds Willem Botha