Vrouelessenaar

VISIE
Vroue wat voluit leef vir Christus.

MISSIE
Om vrouelidmate te inspireer en te bemagtig om hul roeping en gawes, voluit tot eer van God en tot opbou van die Liggaam van Christus, uit te leef.

TEMA
Vroue met Vlerke

OORS ONS
Die Vrouelessenaar is n netwerk van die Algemene Sinode wat verantwoordelik is vir die geestelike begeleiding, -toerusting en -bemagtiging van vrouelidmate van die NG Kerk in Suid-Afrika.

Die Lessenaar bemoei haar met die vrouelidmate se unieke behoeftes. Vroue word in die Kerk geinkorporeer in alle fasette, maar tog het sy haar eie unieke behoeftes, waar sy haar diensbaarheid kan uitleef.

Vroue het in die geskiedenis van ons kerk gewerk om kerkgeboue te help bou met die bak van koeksisters en pannekoek. Dis om hierdie tafels waar vroue geleentheid gehad het om mekaar te bemoedig, en van mekaar te leer. Dis hier waar trane van blydskap en dankbaarheid gevloei het as hulle wonderwerke gesien gebeur het van hoe n bietjie "meel en botter", NOG n kerkbank kon koop….Hulle het Hom geloof en prys vir die klein goedjies, want dis in die klein dingetjies waarin vroue floreer - die "klein" goedjies van dien in Sy Koningkryk, in die vashou van n weeskind, die bedien van n ete aan 'n VIGS-lyer, die saamlag en huil van bejaardes. DÍT IS DIE HART VAN N VROU!

Die Vrouelessenaar doen navorsing sodat vroue se behoeftes en belange aangespreek word, besin oor gemeenskaplike uitdagings en behoeftes ten einde oplossings te vind , bevorder skakeling met vrouelidmate van die NG Kerk familie en ander denominasies en skakel met relevante vroue-organisasies.

Die Vrouelessenaar bestaan uit 'n nasionale taakspan van die volgende vrouelidmate:

Dagbestuur

Voorsitter
Anso Steyn
Posbus 11412, Universitas, 9321
Tel: 082 773 2612
Sel: 086 502 0818
E‐pos: anssteyn@mweb.co.za

Ondervoorsitter
Mariette van Eeden
E‐pos: mariette@mccs.co.za

Wes en Suid-Kaap
Antoinette Muller
E‐pos: an2nette@telkomsa.net

Oos-Kaap
Tania Bezuidenhout
E‐pos: ffa@sainet.co.za

Noord-Kaap
Romaria Vivier
E‐pos: romaria@mcviviersprofrekenmeester.co.za

KZN
Charlotte Herselman
E‐pos: herselman@wghs.co.za

Oostelik
Dobbie Booy
E‐pos: dobbiebooy@yahoo.com

Wes-Transvaal
Irma van Rensburg
E‐pos: ds.i.van.rensburg@gmail.com

Noordelik
Sonika Kruger
E‐pos: sonneblom@gmail.com

  • Dra medeverantwoordelikheid vir die geestelike begeleiding, toerusting en bemagtiging van vrouelidmate.
  • Dien as skakel tussen die Algemene Sinode en vrouelidmate om te verseker dat inligting en voorligting gekanaliseer word.
  • Doen navorsing sodat vroue se behoeftes en belange onder die aandag van die Algemene Sinode gebring word en aangespreek word.
  • Koördineer en fasiliteer intersinodale skakeling om te besin oor gemeenskaplike uitdagings, behoeftes en die uitruilk van kundigheid ten einde oplossings te vind in 'n veranderende omgewing.
  • Voer opdragte van die Algemene Sinode uit.
  • Bevorder gereelde skakeling met vrouelidmate van die NG Kerk familie en ander denominasies, asook met relevante vroue-organisasies op nasionale vlak.

Voorsitter
Anso Steyn
Posbus 11412, Universitas, 9321
Tel: 082 773 2612
Sel: 086 502 0818
E‐pos: anssteyn@mweb.co.za

The Reformed Christian Women's Forum (RCWF)

Die Gereformeerde Christen-vroue Forum is onlangs deur vroue uit die Gereformeerde kerke in Suid Afrika gestig, as platform vir Christen-vrouestemme. Christen-vroue se stemme oor kwessies en sake wat vroue aangaan, word nie genoeg gehoor nie. Die Forum wil die gesamentlike, publieke getuienis van Christen-vroue aanspreek. Die fokuspunt is veral sake op die vlak van sosiale geregtigheid, soos die Woord van God ons leer.

Die volgende kerke is deel hiervan: Die Uniting Presbyterian Church in SA (UPCSA); Gereformeerde kerk, Hervormde kerk, Verenigde Geref kerk (VGK), Reformed Church in Africa (RCA), NG Kerk in Afrika (NGKA), Methodist Church, NG Kerk en die Uniting Congregational Church in SA (UCCSA).

Mediaverklaring 30 Mei 2014
Press release 30 May 2014